[Bài 3] Định dạng văn bản trong HTML5

This is post 4 of 14 in the series “Lập trình HTML” Giới thiệu về HTML5 [Bài 1] Chuẩn bị trước khi học HTML5 [Bài 2] Cấu trúc HTML5 đơn giản [Bài 3] Định dạng văn bản trong HTML5 [Bài 4] Thuộc tính trong HTML5 [Bài 5] Liên kết trong HTML5 [Bài 6] Hình ảnh … Đọc tiếp [Bài 3] Định dạng văn bản trong HTML5