Cho người ta một phần mềm, bạn sẽ làm họ bực mình một ngày.
Dạy người ta lập trình, họ sẽ bực mình cả đời

David Leinweber

Chia sẻ

Kinh nghiệm